گاتاها

سرودهای اشو زرتشت

برگردان هفده هات

همراه با متن اوستایی و گزارش های زبانشناسی

پژوهش و نوشته : دکتر آبتین ساسانفر


برای دریافت فایل کتاب اینجا کلیک کنید