برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک کنید

در گفتگوی سایت انجمن جهانی زرتشتیان با دکتر آبتین ساسانفر در باره اهمیت خرد در دین زرتشت سخن گفته شده است

و اینکه اهمیت بسیار نماد خرد اهورامزدا و جستجوی چگونگی از بین بردن فساد ، ظلم و ستم در جامعه می باشد که زرتشت هرگز اعتقاد به

حکومت کردن ندارد و مردم باید آزا باشند و دین خود را انتخاب کنند و اگر آزادی اندیشه نباشد هیچ پیشرفتی به وجود نخواهد آمد

و انسان باید با گزینش و معیار عقلی خودش همه چیز را بسنجد و انتخاب کند ...