شن سده بزرگترين جشن آتش، گرامی داشت نور و روشنايی و يکی از کهن ترين آيين های شناخته شده ايرانيان است

اين جشن همچنان در آبان روز از دهم بهمن ماه در شهرهای مختلف ايران به ويژه در استان يزد روستاهای اطراف ميبد، اردکان، کرمان، اصفهان،

کرج و نيز در نقاط مختلف جهان برپا میشود، با آتش برپا کردن و شادمانی سده يکی از سه جشن بزرگ ايران است. همراه نوروز و مهرگان.

 جشن سده جشن همه ايرانيان است. از هر قوم و نژاد. جشنی به قدمت تاريخ. اين جشن از ايران باستان و تا کنون در ميان زرتشتيان ايران و

 جهان با آتش افروزی در شامگاه آغاز و گرامی داشته می شود جشن سده امسال هم در شامگاه 26 ژانويه در مرکز انجمن جهانی

 زرتشتيان پاريس با حضور گروه پرشماری از ايرانيان و فرانسويهای اين شهر، برپا شد. با سخنان موبد کوروش نيک نام در مورد تاريخچه سده و

خواندن آتش نيايش او، برنامه های موسيقی رقص و پذيرايی از قسمتهای ديگر جشن سده امسال بود. نخست خانم ياسمن ساسانفر ضمن خوش

آمدگويی به حاضران از موبد کوروش نيک نام دعوت کرد به صحنه بيايند. دکتر کوروش نيک نام همچون موبدان ديگر زرتشتی در ايران

 زمين با لباسی يکسر سپيد و کلاهی سپيد در حالی که آتشی بر صحنه فروزان بود به صحنه آمد و از تاريخچه سده، جنبه های تاريخی و

اساطيری آن و اهميت آتش نزد ايرانيان و زرتشتيان سخن گفت و سپس برگردان سخنان موبد نيک نام به زبان فرانسه برای فرانسوی های

حاضر خوانده شد و نوبت آتش نيايش به فارسی و اوستايی توسط موبد کوروش نيک نام رسيد آوازهای زيبای آريانا وفاداری، قطعات

پيانوی نيکلا رضايی با نامهای آيرانی آنها، دست افشانی و رقص بسيار زيبای پديده پورمير که با فلوت لئونارد گارسيا همراه بود از

 قسمتهای جشن سده امساِل انجمن جهانی زرتشتيان پاريس بود که با پذيرايی از حاضران به پايان رسيد.


جشن آتش، جشن نور و روشنايی که نويد رسيدن نوروز و بهار را می دهد بر همه خجسته باد