جشن اردیبهشت گاه
درمرکز فرهنگی زرتشتیان درپاریس

Célébration de Ardibeheshtgân
Association d'Etude Mondiale du Zoroastrisme 
jour de ardibehesht du mois de ardibehesht 1396
samedi 22 avril 2017

در روز اردیبهشت از ماه اردی بهشت، سرایش اوستای اردی بهشت یشت در نیایشگاه مرکز زرتشتیان پاریس برای همبستگی وتندرستی نیکوکاران برگزار شد.

در این آیین نخست که با آتش افروزی در آتشدان همراه بود نخست اوستای بایسته به نو کردن کشتی برگزارشد.

سپس موبد نیکنام اوستای اردیبهشت یشت را سرایش کرد و به جایگاه اشه وهیشته و بهترین راستی در فرهنگ ایران باستان اشاره کرد.

باشندگان با شیرینی جشن اردیبهشت گان پذیرایی شدند.