مرکز فرهنگی زرتشتيان پاريس جشن شب چله را با شرکت مهمانان برگزار کرد. سفره مراسم برروی کرسی نمادين شب چله گسترده شده بود.

مهمانان با دريافت آجيل ويژه اين شب از ميوه های شب چله مانند انار و هندوانه نيز پذيرايی می شدند کورش نيکنام پژوهنده فرهنگ ايران باستان

 درباره آيين های شب چله وفلسفه آن سخنرانی داشتند به مناسبت شب چله مهمانان به شيوه سنتی بيت هايی از حافظ را از فال کوزه برمی گزيدند

 و در مسابقه جدول که با جايزه به مناسبت اين شب نگاشته شده بود شرکت کردند.

در اين گرد هم آيی هنرمندانی به بيان خاطره گذشتگان، سرايش شعر وترانه پرداختند سپس باشندگان با خوراکی های سنتی ايرانی پذيرايی شده و

 تا پاسی از شب را به شادی گذراندند.