گهنبار چهره‌ی «همس‌پت‌میدیم» در نخستین روز از گاه گاتابیو، به میزبانی

مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس سه‌شنبه 25 اسفندماه 1394 خورشیدیبرگزار شد.

اوستاخوانی و آفرینگان‌خوانی گهنبار از سوی موبد کورش نیکنام انجام شد و سپس وی درباره‌ی جایگاه آتش در

 برپایی سنت‌هایی ایرانیان مانند جشن سده، گهنبار پایان سال و آتش روی بام سخنانی گفت.

کورش نیکنام درباره‌ی گذر از آتش در چهارشنبه‌سوری گفت: « این رسم یادی از گذر سیاوش از آتش و 

فراخواندن «فَروَهَر» درگذشتگان است.»