آيين باستانی گاهنبار چهره ميد ياريم گاه در نيايشگاه مرکز فرهنگی زرتشتيان در پاريس برگزار شد.

آفرينگان خوانی گاهنبار وسرايش اوستا توسط موبد کورش نيکنام انجام گرفت.

نيکنام در آغاز به فلسفه برگزاری جشن های گاهنبار در فصل های گوناگون سال اشاره کرد و ميد ياريم گاه را در گاه شماری سنتی ايران باستان،

 برپايی گهنبار ميان زمستان بزرگ بيان کرد.

به پيشنهاد مرکز فرهنگی زرتشتيان، برخی از همکيشان برای هم بهره شدن با آيين گاهنبار اندکی لرک، ميوه وشيرينی باخود آورده و به سفره

جشن گاهنبار پيشکش کردند.