روز فروردین ازماه فروردین هرسال که در باور سنتی «فرودگ» نام دارد جشن فروردینگان است که به

 یاد فروهر درگذشتگان گرامی داشته می شود.

آیین بزرگداشت جایگاه روان و فروهر درگذشتگان در آرامگاه پرلاشز پاریس برگزارشد.

در این برنامه موبد کورش نیکنام با سرایش اوستا به فروهر درگزشتگان درود فرستاد و باشندگان از خوراکی های سنتی پذیرایی شدند.