کارگاه تأتربرای نوجوانان و بزرگسالان با همکاری فرزانه ولایی
یک جلسهٔ ۳ ساعته درماه و به مدّت ۱۰ ماه
کارگاه یکشنبه از ۳ تا ۶ پس از نیمروز برگزار می شود، جلسهٔ نخست ۲۵سپتامبر۲۰۱۶ می باشد.
جهت گذراندن جلسهٔ آزمایشی نام نویسی لازم است، لطفأ با مرکز تماس بگیرید.
برای کسب آگاهی بیشتراز طریق ایمیل یا تلفن، تماس حاصل فرمایید :
۰۱۴۷۲۷۷۸۰۳
info@w-z-c.com

ATELIER THEATRE pour adultes et adolescents avec Farzaneh VALAÏ

 1séance par mois d'une durée de 3 heures sur 10 mois
.Les cours auront lieu le dimanche de 15h00 à 18h00

 1er cours le dimanche 25/09/2016

.Séance d'essai possible sur inscription, nous contacter

.Pour plus d'informations, nous contacter sur info@w-z-c.com ou 01 47 27 78 03