مرکز فرهنگی زرتشتيان پاريس برگزار کننده کنفرانسی در تاريخ 21 ارديبهشت برابر 11می 2014 بود که در آن موبد کورش نيکنام درباره

 بينش زرتشت سخنرانی داشت. نيکنام نخست به پيشينه شکل گيری اقوام آريايی، باورهای پيش از اشوزرتشت وپژوهش هايی که در باره

زندگی آموزگار وپيام آور آريايی از چند سده پيش تاکنون انجام گرفته پرداخت. سپس به سرنوشت اوستا در گذر تاريخ اشاره کرد و

چگونگی نگهداری گنجينه باارزش اوستا توسط موبدان ايرانی وپارسيان هند را يادآوری کرد موبد نيکنام در بخش ديگری از کنفرانس خود به

 پيشينه پژوهش اوستا به وسيله دانشمندان اروپايی اشاره کرد و جايگاه سرودهای زرتشت در ميان ادبيات اوستايی را با نشان دادن نمودارآن

گزارش داد واشاره کرد گاهی در پژوهش های دانشگاه های اروپا به بخش های ديگر اوستا مانند ونديداد، يشت ها وادبيات پهلوی پرداخته

شده وآن را به بينش زرتشت نسبت می دهند که نادرست است.  پژوهشگر فرهنگ ايران باستان يادآوری کردند که سخنان زرتشت تنها در

 گات ها آمده و ديگر بخش های اوستا نيز در جايگاه خود برای پژوهش فرهنگ و تمدن ايران باستان بسيار ارزش دارند ولی نبايد آنها را به بينش

 زرتشت نسبت داد. موبد نيکنام پس از کنفرانس به پرسش های باشندگان نيز پاسخ دادند. اين کنفرانس از ساعت 16 الی 19 درسالن

مرکز فرهنگی زرتشتيان پاريس برگزار شد.