مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس برگزار کرد
  کنفرانس "آشنایی با جایگاه انسان در بینش زرتشت"
این کنفرانس در تاریخ ۲۱ ژانویه در تالار مرکز برگزار شد
موید کورش نیکنام بندهایی از سرودهای زرتشت در گات ها را بیان کرد
که در آن مرتو (:انسان) را به کارهایی شایسته سفارش می کند تا بههویت مرتوگانی خود دست یابد
هماهنگی به اشا، (هنجار راستی درهستی)
گسترش راستی ومبارزه با کژاندیشی
پویایی اندیشه، گفتار وکردار نیک
در پرتو شادی و تازگی
وفراهم ساختن خوشبختی برای دیگران
از ویژگی های اشاره شده درسخنان وی بود
که بانو شهین بخرد نیا آن را برای باشندگان فرانسوی نیز برگردان می کرد