چهارشنبه سوری جشن آتش سرخ، سنت ایرانی‌ و کهن، زمانی‌ برای همبستگی ایرانیان از هر تبار و کیش و زبان

 مرکز فرهنگی‌ زرتشتیان پاریس
دست در دست هم، با شادی و آوازخوانی از بوته‌های نور گذر می‌کنیم، و فرهنگ جاوید ایران را پاس می‌داریم
به کودکانمان همدلی، میهن دوستی، شادی و روشنایی و پیروزی نوروز را مژده می‌‌دهیم

«زردی من از تو، سرخی تو از من»


L’Association Culturelle d’Héritage Iranien et l’Association d’Etude Mondiale du Zoroastrisme