زرتشت در فرهنگ اروپا : از فیثاغورس تا نیچه...

۲۵۰۰سال تجربه اروپا از« زرتشت»


« جهانبینی  زرتشت در گاتاها »

اندیشه های زرتشت چه جایی در جهان امروز دارد؟

هدف زندگی براساس گفته های زرتشت پی ریزی یک زندگی شاد و خوشبخت است

چگونه روشن اندیشان اروپا، با بهره‌گیری از آموزش‌های اندیشه برانگیز و خرد گرای اشو زرتشت توانستند در پیشبرد

باززایش فرهنگی اروپا (رُنسانس) کامیاب شوند؟

زرتشت به راستی چه گفته بود؟

چرا آیین زرتشت سراسر ایران را خواهد گرفت ؟

چرا ایران عرب نشد ؟

اندیشه پیش رونده ؛ بزرگ ترین توصیه زرتشت است .«سْـپِـنـتـامَـنْـیـو»

بنیاد اروپایی زرتشت شناسی که مرکز آن در بروکسل است همایش سالانه خود را در پاریس برگزارکرد .

شنبه یکم و یکشنبه دوم ماه ژوئن۲۰۱۹-

گفت وگو : ایرج ادیب زاده

فيثا قورث دانشمند بنام يونانی خود را شاگرد زرتشت ميپنداشت و ارستو فيلسوف ديگر يونانی که شاگرد افلاتون بود در کتاب خود « فلسفه» مينويسد 

که تمام دانش افلاتون از زرتشت گرفته شده. بطور کلی تمام دانشمندان و فيلسوفهای يونان باستان خود را شاگرد مکتب زرتشت دانسته اند و نوشته های خود

را به او پيوند داده اند. دکتر خسرو خزایی رییس بنیاد اروپایی زرتشت شناسی در اروپا پس از پایان همایش پاریس در

گفت و گوی ویژه با سایت انجمن جهانی زرتشتیان به پرسش های ما پاسخ داد .با سپاس از ایشان ؛ 

دعوت می کنیم که به این گفت وگو گوش کنید


  
مطلب مرتبط : 

جایگاه « آشوزرتشت » در ادبیات وهنر جهان ...در جستجوی زرتشت