چرا باید به فرزندانمان زبان فارسی را آموزش دهیم 


مدارس آموزش زبان فارسی در خارج ازکشور از جمله در پاریس چه شیوه هایی

رابرای گسترش این زبان دنبال می کنند ؟

گفت و گوی ویژه با مازیار قوی دل پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران در باره ی

بنیاد فرهنگی زیست بومی «اتلس » و 

هدف های آن مازیار قوی دل یکی از بنیان گزاران بنیاد فرهنگی زیست بومی اتلس میگوید:

هدف های اساسی این بنیاد پاسداشت ؛

گسترش و پیشبرد تاریخ و فرهنگ پشته ی ایران ؛ زبان فارسی وزیست بوم ایران زمین و اقوام ایرانی ست

 


 دومین بخش این گفت و گو را بشنوید