به گزارش ميراثآريا اين مراسم روز يکم تيرماه با حضور جمع کثيري از مردم و نخبگان فرهنگي و هنري استان مرکزي در منطقه ذلفآباد فراهان

برگزار شد. در اين مراسم آيينهاي نمادين شکرگزاري برداشت محصول، آواي ضرب زورخانهاي، نواهاي بومی و محلی کردستان و لرستان و

 رسم آبپاشان با محتواي بارانخواهي به اجرا درآمد.

مسئول ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان مرکزي در اين مراسم گفت: در تقويم کهن ايراني در روزهايي از سال نام ماه و

 روز يکي بوده و در اين ايام جشنهايي برپا ميشده است که تيرگان از اين جشنها است.

تيرگان که جشن آبپاشان و شکرانه برداشت گندم نيز نام دارد در گذشتههاي دور در فاصله روزهاي دهم تا سيزدهم تيرماه برگزار ميشد؛

اکنون تاريخ برگزاري آن به يکم تيرماه تغيير پيدا کرده است و با قوت بيشتر در شهرستان فراهان برگزار ميشود.

اين جشن به عنوان نماد همدلي و تعاون مردم برگزار ميشود، و به دليل اصالت و غناي فرهنگي ناب جشن تيرگان، اين مراسم در

ديماه سال 89 به عنوان ميراثمعنوي در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيددر گذشته کشاورزان و مردم فراهان در کنار آيينهاي پردهخواني،

 آبپاشي و بارانخواهي وسايل مورد نياز برداشت خود را از بازار روز برپا شده در حاشيه جشن تهيه ميکردند و يک روز

خوب با بازيهاي محلي و غذاهاي سنتي را در کنار خانواده ميگذراند ميراثمعنوي سرمايه ملي و فرهنگي هر قوم است که حفظ و احياي آن

 تنها با يک نهاد و سازمان ميسر نيست و تمامي مردم و انديشمندان در اين حوزه مسوول هستند و بايد ميراثفرهنگي و گردشگري را ياري رسانند

جشن تيرگان از ديرباز در اين منطقه برگزار ميشده است و اين مهم بيانگر ارتباط معنوي مردم با خدا و اصالت کشاورزي و کسب روزي از

 طريق کشت گندم است.