جشن تيرگان يکی از جشن های ملی ايرانيان بوده که از ديرباز تاکنون در ايران گرامی داشته شده است

اين جشن به روز تير ازماه تير هرسال برگزار می شود

انگيزه برپايی اين جشن به زمانی برمی گردد که ايران وکشور همسايه اش توران در جنگ بوده ودر اين نبرد بخش بزرگی از

 زمين های سرزمين ايران به دست لشکريان توران به تصرف در آمده بود زمانی که می خواستند پيمان آشتی با يکديگر داشته باشند

به يکديگر گفتند تا پهلوانی از ايران زمين داوطلب شود وتيری را به سوی توران رها سازد وهرکجا تير برزمين نشست آنجا مرز ايران وتوران باشد.

بنابراين آرش پهلوان ايرانی برگزيده شد وتيری را بر بالای کوه البرز رها کرد، اين تير به مدت ده روز در آسمان حرکت کرد وپس

 از آن بر درختی کنار درياچه هامون نشست. که مرزهای ايران را به جای اول خود باز گرداند روايت ديگر اينکه هفت سال در

 ايران خشکسالی شده بود در يکی از جشن های تيرگان، خشکسالی تمام شده ومردم برای آن جشن آبريزان به پا کردند. که همچنان هرسال به

يکديگر آب می پاشند به نماد هر دو رويداد از آن زمان نخ ابريشمی هفت رنگی به نشان هفت رنگ رنگين کمان که به هنگام بارندگی در

آسمان تشکيل می شود به مچ دست می بستند واين نخ به ياد تير آرش که ده شبانه روز در آسمان حرکت کرد به دست داشتند وروز

 دهم آن را از دست باز کرده وبر بالای بلندی مانند کوه وتپه آن را به باد می دادند.

جشن تيرگان خجسته باد
موبد کوروش نيکنام