صحنه ای از تظاهرات کردهای سوريه که به آيين زرتشت و فرهنگ ملی خويش باور دارند

هدف تمام فعاليتهای سياسی و دينی بايد خوشبختی جامعه و ايجاد صلح و امنيت باشد تنها دينی که می تواند اين هدف را به ثمر برساند،

 رضايت مردم را جلب کند و از تنشهای اجتماعی پيش گيری کند آيين زرتشت است.

پيروی از اصول خردمندی ، آزاد انديشی، گزينش بر اساس راستی و درستی، جدايی دين از دولت و سياست و احترام به شخصيت

 انسانی از آموزشهای دين زرتشت است.

مبارزه با نادانی وتوجه به نيازمندی همنوعان از فرايض و دربايست های دينی است، آيين زرتشت تنها آيينی است که دارای يک پايگاه فکری

و فلسفی است، فلسفه خرد گرايی که با پيشرفت دانش بشری هماهنگی دارد. هيچ دستور خرافی و غير منطقی در آن ديده نمی شود.

پذيرش آن تحميلی نيست و بايد از روی بررسی و مقايسه آن با ساير مکتبهای فلسفی و دينی، با ميل و رضايت شخصی انتخاب شود.

 اين آيين که باعث خوشبختی، صلح ، سازندگی همراه با شادی و اميد واری است پايه اصلی فرهنگ ايرانی است، فرهنگی که طی

هزاران سال توانسته است از ميدان مبارزه با حوادث خرد کننده تاريخی و دشمنی های اهريمنی زنده و پيروز بدرآيد فرهنگ ايرانی

 در قلب مردم و تيره هايی که روزی زير يک پرچم زندگی می کردند هنوز و هميشه پايدار است، اين همبستگی بدور از مرزهای سياسی

که غالبا مصنوعی و ساختگی است بزرگترين نيروی اجتماعی بر ضد آشفتگی ، حق کشی ، زور و تبعيض است . مردم کرد که پايه

 گذارامپراتوری با عظمت ماد و پارس بوده اند و ساير تيره های آريايی در آسيای مرکزی و از رود اندوس تا کرانه های مديترانه

زندگی می کنند، به اين فرهنگ پربار باور دارند. بدون کشمکشهای سياسی و بدور از توطئه ها و دسته بندی های حرفه ای بايد مردمی

 که به اين آيين تعلق دارند با همکاری و تشريک مساعی بتوانند در گسترش آموزشهای اخلاقی و فلسفی زرتشت در سطح وسيعتر کوشش کنند.