نظامی گنجوی، شاعر پارسی زبان

کاشی نبشته های پارس آرامگاه نظامی گنجوی شاعر پر آوازه ي ايرانی در گنجه تخريب شد.

بر روی اين کاشی ها اشعاری از نظامی به زبان پارس در دور تا دور داخل اين مکان ديده می شود

دولت آذربايجان دليل تخريب کاشی نبشته ها را تعمير زيربنای آرامگاه نظامی گنجوی اعلام کرده است،

 اما هيچ برنامهای برای نصب مجدد اين کاشی نبشته ها با اشعار پارسی آن اعلام نشده جمهوری آذربايجان در سالهای اخير

تلاشهای گسترده ای برای تخريب هويت نظامی گنجوی شاعر ايرانی آغاز کرده، از جمله نصب مجسمه نظامی گنجوی با 

هزينه بنياد حيدر علی اف رئيس جمهور آذربايجان در يکی از ميدان های شهر رم، با عنوان نظامی گنجوی شاعر جمهوری آذربايجان بوده است

دولت آذربايجان اعلام کرده از سال ۲۰۱۴ اسکناس های پنج مناتی (واحد پول آن کشور) منتشر خواهد کرد که روی آنها

تصويرنظامی گنجوی نقش بسته است.