به معنای سرزمين اسبهای زيبا ,بخش باستانی و پهناوری است که امروز در ترکيه مرکزی قرار گرفته و Cappadocia يا نام قديمی و

 پارسی اين سرزمين کاپادوسيه Kapadoukia کاپادوکيه به دليل ارزش های تاريخی و باستانی ,توريستی ترين بخش استان نوشهير؛ ترکيه کنونی

 را در بر می گيرد بازمانده های آتشفشان ونزديکی آن با سواحل جنوبی دريای سياه منظره عجيب و شگفت آوری به وجود آورده ,اين محوطۀ

باستانی از سال 1985 از طرف يونسکو جزو ميراث فرهنگی جهان شناخته و ثبت شدهاينجا انگورها و شرابهايش از زمان باستان , شهرت داشته

 اما آنچه به اين سرزمين ارزش تاريخی و گردشگری داده ,خانه ها و پناهگاههای پرشمار و کوچکی است که دردل کوهها وتپه های به

جا مانده از آتشفشان , وجود دارد, برخی با نقاشيهای زيبايی از مسيح ونشانه های مسيحيت ,باز مانده از مسيحيانی که در سالهای ظهور مسيح و

 پس از آن , از ترس تهاجم سربازان رومی به آنجا پناه برده اند که يکی از شگفت انگيزترين کشف تاريخ آيين زرتشت ,

ايران باستان و پيروان derinkuy اّما شگفت آورترين بخش سرزمين کاپادوکيه يا کاپادوسيه ,شهری است زير زمينی با نام درينکويو اهورا مزدا

در آنجا قرار دارد درينکو به معنی چاه عميق ,شهری است زيرزمينی و اعجاب آور ,که براثر يک رويداد ساده کشف شد درسال 1963 کارگرانی

که برای ايجاد ساختمانی ؛ به کندن زمين مشغول بودند,ناگهان با چاه يا تونل ژرفی درون زمين روبرو شدند.

   

پژوهشهای بعدی ؛

 کشف يک شهر زيرزمينی از دوران کهن را خبر داد؛ با آثارو نشانه هايی از آيين زرتشت,کهن ترين دين جهان ,با نمادهايی از اهورا مزدا,

زرتشت ,فروهر و اسب های پارسیشهری در ژرفای 85متری زمين در هشت طبقه با گنجايش زندگی برای 20 تا 30هزار مرد وزن

کودک و گاو وگوسفندواصطبل اسب.ونيز محلی برای ذخيره غذا و شراب , و درست کردن شراب و روغن و وجود نيايشگاه هايی برای مراسم دينی

دراين شهر زيرزمينی که توسط ايرانيان باستان ,پيروان دين زرتشتی ؛ ساخته شده,طبقۀ نخست ,ويژه نگهداری حيواناتی چون گاوو گوسفندواسب بوده ؛

 پله های تودرتو وپرشماردر هر طبقه اتاقهايی با آشپزخانه ومحل بزرگی برای نگاهداری شراب و نيز مواد غذايی نکته قابل توجه تعداد

تونلها وهواکش هاست ؛ که به بيرون راه دارند وطوری ساخته شده اند که در اعماق اين شهرزيرزمينی هوا جريان دارد و هيچگاه کمبود

 اکسيژن احساس نمی شود در  چهارمين طبقه اين شهرزيرزمينی ؛ سنگهای سنگين و بزرگی با اندازه های سنگ آسياب وجود دارند,

که به گفته پژوهشگران ,در صورت حمله و نفوذ دشمن ,با اين سنگها از پايين راه های ورودی را می بستند,تا از نفوذ دشمن

 جلوگيری کنند.برخی پژوهشگران نقطه ضعف سيستم دفاعی در اين شهر را در آن دانسته اند,که مهاجمين می توانستند با ريختن سمهای کشنده 

در هواکش ها ساکنان شهر را از پای در آورند تارخ نگاروفيلسوف يونانی ؛ که زمانی جزو سپاهيان کوروش کوچک در

 لشکرکشی برعليه برادرش اردشير بوده ,ساخت اين شهر و شهرهای زيرزمينی xénophon از نظر تاريخی گزنفون رادر قرنهای

 چهارم وپنجم پيش از ميلاد می داند روزگاری همه سرزمينهای گسترده ميان دورود هاليس و فرات را کاپادوسيه می ناميدند.


  

از زمان مادها اين سرزمين جزو بخشی از شاهنشاهی ايران بوده. در تاريخ برای نخستين باردر پايان سده  «ششم پيش از ميلاد است که نامی

 از کاپادوکيه می رود ؛ آن هم در سنگ نبشته های سه زبانه دو تن از پادشاهان هخامنشی «داريوش بزرگ» و«خشايارشاه به نوشتۀ ويکی پديا

فرهنگ آزاد ,از دير باز فرهنگ و آيين ايرانی آنچنان در کاپادوسيه و ارمنستان پذيرفته و گسترش يافته بود که می توان گفت مردمان

 اين نواحی درزمان هخامنشيان و اشکانيان ,ديگر ناايرانی – انيرانی ­ شمرده نمی شدند. پرستش ايزدان ايران به ويژه «مهر و آناهيتا» در

کاپادوسيه جريان داشت روايات تاريخ نگاران يونانی ؛و نام گذاری ماههای سال با نامهای ايزدان مزديسنا در سده پنجم پيش از ميلاد در کاپادوسيه ؛

 باستانی ترين گواهی تاريخی درباره رواج و گسترش آيين زرتشتی درباختر ايران ,کاپادوسيه که ترکيه مرکزی امروز در آن قرار دارد ؛ 

می باشد پرسش اساسی و مهم اين است : چرا ,ايرانيان باستان از پيروان اهورامزدا و زرتشت ,برای يک زندگی مخفی و طولانی

شهری در ژرفای 85 متری زمين ساخته اند ؟ آنها از چه دانش و علومی برای ساخت اين شهر شگفت آور برخوردار بوده اند پژوهشگران

می گويند: با تکنولوژی امروزی ؛ ساختن چنين شهری زيرزمينی ,برای زندگی 20 تا 30 هزار نفر , ده سال طول می کشد.

آنها اين شهرزيرزمينی درينکويو را هم رديف ودر مقايسه با اهرام مصر توصيف می کنندآيا پيروان اهورا مزدا از ترس تهاجم اقوام وحشی ؛

 يا از ترس رويدادهای سخت طبيعی از جمله زمستانی سخت که در اوستا به عنوان زمستان شيطانی از آن يادکرده ؛ به ساختن اين

 شهر زيرزمينی اقدام کرده اند.آيا ازترس موجوداتی فرا زمينی ,به زير زمين پناه برده اند. اين ديدگاه در مورد قوم مايا نيز وجود دارد ؛

 مايا ها قومی با هوش در دوران باستان بودند که نبوغ و هوش ويژه ای در رياضيات و نجوم داشتند اما به يکباره از بين ميروند و تمدن آن ها

 خاموش می شود . نقاشی هايی که از آن ها باقی مانده ؛ موجوداتی را نشان ما دهد که شباهتی به انسان ها ندارند در ونديداد دوم ؛

اهورامزدا ,از پيروانش می خواهدبرای پيشگيری از تهاجم دشمنان وديوان و پرهيز از صدمات يک زمستان شيطانی و هلاک کننده ؛

 شهری زيرزمينی بنا کنند.که در صورت لزوم در آنجا به سرببرند در قسمت بيرونی "درنيکويو" شهر زيرزمينی ايرانيان باستان ,خرابه های

دوبرج ديده می شود که محلی برای نگهبانان بوده ,که اگر مهاجمان و دشمنان نزديک شوند به ساکنان شهر خبر دهندچرا اين شهر زيرزمينی

ساخته شده ؛ زرتشتيان برای چه آنجا را پناهگاه خود ساخته اند ,تا چه زمانی در آنجا زيسته اند ؛ بر سر آنها چه آمده؟ اينها پرسشها يست که

 هنوز برای آنها پاسخی کافی پيدا نشده است!

آنچه در دنيای امروزی ما روشن است ,اين که «کاپادوکيه »يا «کاپادوسيه» و «درينکويو» کنونی ؛ با 26هزار نفر جمعيت آن ؛ يکی از مهمترين

مکان های گردشگری وتوريستی ترکيه است.

درهای درينکويو از سال 1970, به روی جهانگردان وتوريستها باز شده,اّما فقط ده درصد آن در دسترس بوده است. ترکيه برای سال 2012

با تبليغات گسترده , درينکويو را به عنوان يکی از شگفت انگيزترين مکانهای تاريخی و توريستی خود معرفی کرده است. ترکيه در حال

 حاضر بالاترين درآمد و توريست را از صنعت گردشگری ؛ درميان کشورهای منطقه دارد. پرسش اينست ايران ؛ سرزمين مادری

سازندگان درينکويو– شهر شگفت انگيز زير زمينی­ با آن همه جاذبه های تاريخی و طبيعی هر سال چقدر توريست و گردشگر دارد ؟