گفت و گوی ویژه سایت انجمن جهانی زرتشتیان با مازیار قویدل :
کتاب های آموزشی زبان فارسی برای دبستان ها با آمیزه ای از فرهنگ سرشار ایران .


برای دیدن ویدیو اینجا کلیک کنید


مازیار قویدل ؛ پژوهشگر فرهنگ ایران است . کتاب هایش در زمینه پژوهش در اوستا؛ شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی و کار روی داستان های حماسی شاهنامه و

 سرانجام انتشار کتاب های درسی آموزش زبان فارسی به زبان ساده برای دبستان ها ست . 

همین کتاب های درسی دبستان بود که باعث شدشماری از بینندگان و مراجعه کنندگان سایت انجمن جهانی زرتشتیان پاریس با پیام هایشان از ما بپرسند :

چگونه می توان به این کتاب ها دسترسی پیدا کرد. به این دلیل از آقای مازیار قویدل دعوت کردیم در گفت و گو با ما به پرسش ها پاسخ دهند . 

در آغاز می پرسم چطور شدبه فکر پژوهش در قصه های حماسی شاهنامه و انتشار کتاب های آموزش زبان فارسی برای دبستان ها افتادید؟