نقش فرش پازيريک

روز جهانی زنان، هر ساله در هشتم مارس – برابر با ۱۸ اسفندماه برپا می شود. اين روز، روز بزرگ برپايی جشن هايی برای زنان در

 همه جهان استپيشينه اين روز جهانی زن، به سال ۱۸۵۷ بر ميگردد که زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی نيويورک

 در روز هشتم مارس، به خيابانها آمدند و خواهان افزايش دست مزد، کاهش .تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی،

 ارائه ی عشق به زن و ستايش از مادر بودن و نيز دستاوردهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی که زنان بدست آورده اند ساعات کار و

 بهبود شرايط نامناسب کار شدند اين تظاهرات با حمله پليس و کتک زدن زنان بر هم خورد. اين آغاز مبارزات زنان و تظاهرات آنها

برای بدست آوردن حق رأی و حقوق برابر بود در سال ۱۹۳۱در کنفرانس زنان انترناسيونال در مسکو روز ۸ مارس به عنوان روز

 جهانی زن به تصويب رسيد و سرانجام پس از جنبش های به پا خاسته ی زنان در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل در قطعنامه ای ۸ مارس را

 با عنوان روز حقوق زنان و صلح بينالمللی وارد تقويم رسمی خود کرد زنان ايران ۵۰ سال پيش در دوران محمدرضا شاه پهلوی حق رأی بدست

 آوردند و طی سال های حکومت اسلامی همچنان برای بدست آوردن حقوق مساوی با مردان و رفع تبعيض در قوانين موجود کوشش 

می کنند ديدگاه دين زرتشت درباره برابری زن و مرد در آيين زرتشت، زنان از ارزشمندترين قشرهای جامعه اند.

 در کتاب دينی دينکرد آمده است : زنانی که تحصيلات و دوره های قضاوت ديده اند و در کار دادگستری مهارت دارند را بايستی به

مردان ترجيح داد و به روشنی از قاضی شدن زنان و اجرای عدالت توسط آنان پشتيبانی ميکرده اند. يکی ديگر از آزاديهای اجتماعی

زنان در دين زرتشتی رسيدن به مقام روحانيت بوده، در حال حاضر نيز چندين موبد زن در آيينهای زرتشتی در ايران و

 ديگر کشورها ی جهان، آيينهای مذهبی را برگزار می کنند عظمت مقام زن در آيين زرتشت را از اينجا می توان دانست که

 از شش فروزه يا امشاسپند سه تا ضمير مذکر دارند، سه تا ضمير مؤنث بهمن نماد خرد کامل، ارديبهشت نماد نظم و سامان آفرينش و

شهريور به معنای حکومت بر خويش، از ديدگاه دستور زبان نرينه يا مذکراند اسفند يا سپندارمز نماد عشق وَمحبت، خرداد نماد کمال،

رسايی، خرمی و امرداد مظهر جاودانگی و بی مرگی است، ضمير مادينه يا مؤنث دارند در دين مزديسنا زن و مرد از يک ريشه تکوين پيدا می کنند،

 با هم رشد ميکنند و هيچ يک از زن يا مرد به هم برتری و امتيازی ندارند. زن پس از ازدواج در صف همسری شوهر قرار ميگرفت

نه در رديف اموال يا تابعين او. به عبارت ديگر زن کنيز و برده مرد نبود بلکه همسر، همدل و همراه مرد بود موبد اردشير خورشيديان که

 چندی پيش به دانشگاه بهشتی دعوت شده بود، تا از حقوق بشر در دين زرتشتی سخن بگويد در باره برابری انسانها چه زن و

چه مرد چنين گفت : دين زرتشتی به برابری کامل انسانها چه زن و چه مرد و داشتن اختيار و آزادی کامل در انتخاب راه باورمند است.

همه اين اصول در کتاب آسمانی زرتشتيان «گاتاها» آمده است که ميتوان به چند مورد آ ن اشاره کرد:

«خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی ديگران باشد ­ يسنا ۴۳ بند يک»

«به سخنان بهين گوش فرا دهيد، با انديشه ی روشن در آن بنگريد، ميان نيک و بد خود داوری کنيد،

 هر مرد و زن از شما، خود بايد راه خويش را برگزيند – يسنا ۳۰ بند دو»

موبد دکتر اردشير خورشيديان در پايان سخنرانی اش با عنوان حقوق بشر و برابری انسانها چه زن و مرد، در مدارس همه

 جهان اشاره کرد و گفت : از سازمان ملل و ديگر سازمان های پاسدار حقوق بشر مصرانه ميخواهيم با قاطعيت تلاش کنند

 که آموزش «حقوق بشر مصوبه سازمان ملل» در مدارس سر تاسر جهان، اجباری گردد و آموزگاران باورمند و پاسدار حقوق بشر، به فرزندان

جهان بدرستی بياموزند، تا بند بند اين آيين نامهها در انديشه مردم گيتی جايگزين گشته، نهادينه شود و در فرهنگ

مردم دنيا بدون استثناء وارد گردد. به ياری خداوند بی نياز