آیین جشن‌خوانی به مناسبت پایان بازسازی و بهسازی زیارتگاه «ستی‌پیر»، اشتاد روز از ماه اردیبهشت با باشندگی شماری از زرتشتیان برگزار شد.

 

زرتشتیان یزد، روز اشتاد ایزد از هرماه در نیایشگاه ستی‌پیر به نیایش می‌پردازند و این ماه در آیین جشن‌خوانی ‌به مناسبت بازگشایی پس از بازسازی در این نیایشگاه گردهم آمدند.

 آیین جشن‌خوانی در زیارتگاه ستی پیر با آوای موبد پرویز مالی و موبد نجمی انجام شد. در این آیین از دست‌اندکاران بازسازی و نگهداری «ستی‌پیر» سپاسداری شد.

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس به مناسبت 25 اردیبهشت‌ماه روز ملی بزرگداشت فردوسی پاکزاد و پاسداشت زبان فارسی، در سخنانش از دلبستگی زرتشتیان به

 یادگیری شاهنامه گفت و در این باره یادی از دوران کودکی کرد.

 

بازسازی و بهسازی محوطه‌ی بیرونی زیارتگاه «ستی‌پیر» مانند سامان‌دهی مسیر دسترسی به زیارتگاه و نورپردازی محوطه از سال 97 آغاز شد و اردیبهشت‌ماه 98 به پایان رسید.

طراحی و نظارت این پروژه از سوی کمیته‌ی فنی زیارتگاه‌ها و زیر نظر انجمن زرتشتیان مریم‌آباد یزد انجام شده است.

 

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری (:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد. اشتاد روز از هر ماه زرتشتیان در این پیرانگاه به نیایش می‌پردازند. هنگامه‌ی نیایش

 همگانی در این مکان سپندینه از اشتاد ایزد تا انارام روز از ماه خورداد به مدت پنج روز است. انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری پیرانگاه ستی‌پیر است.

 

گزارش تصویری از آیین جشن‌خوانی روز چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در ستی‌پیر را به دنبال می‌بینید: