بازگشت به مدرسه در فرانسه 

سال تحصیلی ۲۰۱۹ـ۲۰۲۰ با نوآوری های تازه همراه است


بازگشایی کلاس های فارسی انجمن فرهنگی میراث ایرانیان در پاریس هفته سوم  سپتامبر


دوشنبه ۲ سپتامبر؛۱۲،۵ میلیون دانش آموز و۹۰۰۰۰۰آموزگار در فرانسه به کلاس ها بازگشتند. با نوآوری هایی که در انتظار دانش آموزان و معلمان بود .

تاریخ بازگشایی دانشگاه ها و مراکز بالاتر بسیار متفاوت است و به میانه ی ماه اکتبر می رسد . مهم ترین تازگی های تغییرات؛ در دبیرستان هاست که

دانش آموزان خود وظیفه دارند دوره های تخصصی را که به برنامه اصلی آن ها افزوده شده انتخاب کنند. کودکستان و مهد کودک اجباری  از

شش سال کنونی به سه سال تقلیل پیدا کرده است . اصلاحات در گرفتن دیپلم دبیرستان – بک - ؛ صبحانه رایگان درراه مبارزه با فقر در مناطقی از فرانسه که

هر روز صد هزار صبحانه رایگان به دانش آموزان داده می شود . مدارس فراگیر دانش آموزان دارای معلولیت های بدنی را بپذیرند و در کلاس ها بگنجانند.

از سال تحصیلی تازه در تمام کلاس ها پرچم فرانسه و پرچم اروپا گذارده می شود و کلمات سرود ملی فرانسه – مارسی یز- برای تقویت روحیه ملی گرایی در داش آموزان فرانسوی .

وزیر آموزش و پرورش فرانسه ژان میشل بلانکر روز دوشنبه روز بزرگ بازگشایی مدارس در سخنرانی اش در یک مدرسه درکلیشی  از اصلاحات پیشنهاد شده دفاع کرد

اصلاحاتی که بسیاری از اتحادیه های معلمان فرانسه با قسمت هایی ازآن به ویژه در دبیرستان و دوره ی دیپلم یا بک مخالفند بنابراین ممکنست

یک جنبش اجتماعی شروع سال تحصیلی تازه را در هفته های آینده مختل کند . البته اگر معلمان کافی برای هماهنگی واعتصاب در سطح ملی وجود داشته باشد .


Rentrée  septembre  2019

بازگشایی کلاس های آمورش زبان و ادبیات فارسی در انجمن فرهنگی میراث ایرانیان - زیر پوشش

مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس - نیز ازهفته سوم سپتامبر انجام می گیرد.

در کلاس های تازه و روشی نو... اطلاعات بیشتر در مورد کلاس ها و نامنویسی را در این پوستر ها می بینید :