گزارش تلوزیونی شبکه یک فرانسه از آتشکده زرتشتیان در شهر یزد