برای دریافت فایل صوتی اینجا کلیک کنید

طفلی به نام شادی ؛

دیریست گم شده ست.

با چشمهای روشن براق ؛

با گیسویی بلند، به بالای آرزو؛

هر کس ازو نشانی دارد، ما را کند خبر؛

این هم نشان ما:

<<یک سو خلیج فارس ، سوی دگر خزر...>>

<<محمد رضا شفیعی کدکنی>>


اختصاصی تارنمای انجمن جهانی زرتشتیان - پاریس.


تقدیم به روانشاد دکتر آبتین ساسانفر که به ایران <<خلیج فارس تا خزر>> ش عشق می ورزید. 


صدای ایرج ادیب زاده.


آهنگ زیبای خزر: محمد شمس.