خورداد نام چهارمين روز از ماه خورداد است. اين واژه که در اوستا به صورت هئوروتات آمده نام يکی از امشاسپندان است که رسايی و

 کمال معنی می دهد. نياکان ما روز خورداد از ماه خورداد را جشن می گرفتند و در اين روز به سرچشمه ها و رودخانه ها و کنار دريا ها می رفتند،

 نيايش خداوند به جا می آوردند و اهورامزدا را ستايش می کردند.

اکنون نيز زرتشتيان ، در تالارهای اجتماعات و نيايشگاه ها حضور می يابند و پس از نيايش و ستايش اهورامزدا،

 جشن خوردادگان را گرامی می دارند و به شادمانی می پردازند.