زرتشتيان در هر ماه، هنگامی که نام روز با نام ماه برابر می شود ، آن روز را جشن می گيرند و هر يک از اين جشنها را

 به مناسبتی برگزار می کنند. نخستين جشن ماهانه در هر سال، جشن فروردين گان نام دارد که روز فروردين از ماه فروردين برابر

 با نوزدهم فروردين است و به آن فردوگ هم می گويند. اين جشن به فروهر پاک درگذشتگان و نياکان مربوط است؛ به همين دليل

همه برای شادی روان و فروهر در گذشتگان خود، به آرامگاه می روند. هر کس برای تهيه و بخشش ميزد در مراسم جشن فروردين گان،

 ميوه يا لرک با خود می آور. بانوان سير و سداب، سيرگ، آش و بقيه خوراکی های مراسم را تهيه می کنند. موبدان لباس سپيد ويژه اجرای

 مراسم مذهبی بر تن کرده و آفرينگان خوانی را به صورت گروهی اجرا می کنند. شرکت کنندگان نيز با نيايش خود بر روان و فروهر

در گذشتگان درود می فرستند . دهموبدان، هنگام اجرای آفرينگان خوانی، ميوه ها را با کارد به اندازه های کوچک می برند و پس

از پايان مراسم همراه با مقداری لرک ، بريده هايی از سيرگ و اندکی آش بين شرکت کنندگان تقسيم می کنند.