جشن ديگان روز دی از ماه دی برابر با ۲۵ آذر،  ۹ ، ۲ ، و ۱۷ دی ماه

واژۀ دی، آفريدن و آفريدگار معنی می دهد. در ماه دی، غير از نخستين روِز ماه که اورمزد ناميده می شود و ناِم خداوند است،

 سه روِز ديگر به نام های دی بآدُر، دی بمهر و دی بدين وجود دارد.

بنابراين جشن ديگان برابر است با يکی از اين روزها در ماه دی، که دوم، نهم و هفدهم در تقويم خورشيدی است.

در ايران باستان نخستين جشن ديگان، در ماه دی يعنی روز اورمزد از ماه دی،
خرم روز نيز نام داشته است. در اين روز که روِز پس از شب چله، يعنی بزرگترين شب سال بوده است، پادشاه کشور و حاکِم شهر،

 ديدار عمومی با مردم داشته اند. اکنون نيز زرتشتيان در برخی از شهر ها و روستاها، يکی از روزهای دی، در ماه دی و

 يا همۀ آن را جشن می گيرند. همانند جشن های ماهيانه ديگر، کوشش می کنند تا در محل های عمومی مانند تالار آدريان و 

آتشکده گرد هم آيند و جشن ديگان را با سرور و شادمانی برگزار کنند.