جشِن آذرگان روز آذر از ماه آذر برابر با ۳ آذر ماه


واژه آذر که «آتش» معنی می دهد يکی از چهار آخشيج (عنصر پاک کننده) در نزد زرتشتيان است. اين عناصر که بنابه باوری ديرين

 ژرف، ناپاکی را از بين می برند، عبارتند از: آب،خاک و آتش.

زرتشتيان همواره آتش را که بهترين و سريع ترين عنصر پاک کننده است گرامی داشته از سوی ديگر آن را نماد روشنايی و گرما می دانند و

 چون پرستش سو (قبلۀ) زرتشتيان، روشنايی است، به همين دليل برای نيايش ها و ستايِش اهورامزدا، به آتشکده يا مکانی که روشنايی وجود دارد

روی می آورند. در گاه شماری زرتشتيان، روز نهم از هر ماه، آذر نام دارد. هر سال در ماه آذر هنگامی که روز آذر نيز فرا می رسد آن را

به نام آذرگان جشن می گيرند. زرتشتيان در اين جشن، اغلب با لباس آراسته و تميز به آتشکده و آدريان می روند، نيايش های روزانه خود را

 انجام می دهند و سپس با همکاری موبد و با سرايِش آتش نيايش که بخشی از خرده اوستا و در گرامی داشت آذر است، جشن آذرگان را گرامی می دارند.