جشن اَمردادگان روز امرداد از ماه امرداد برابر با ۳ امرداد


در گاه شمارِی سی روزۀ زرتشتيان، هفتمين روز از هر ماه، امرداد نام دارد
واژۀ امرداد يعنی بی مرگی و جاودانگی، هنگامی که در ماه امرداد، روز امرداد فرا می رسد، آن را جشن امردادگان می نامند.

دربارۀ چگونگی برگزاری اين جشن در زماِن گذشته اطلاع چندانی در دست نيست. اکنون در برخی از روستاها و شهرها، جشن امردادگان نيز

 برگزار می شود، اين جشن اغلب در تالار آدريان يا فضايی عمومی برپا می شود و با اجرای برنامه هايی مانند نيايش، سرود، دکلمه و سخنرانی

 دربارۀ جايگاه امرداد (جاودانگی) در راه شناخت و نزديک شدن به خداوند همراه است.