برگزاری گاهنبار چهره پیته شهیم گاه در مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس
روز انارام از ماه شهریور برابر با شانزدهم سپتامبر، آیین آفرینگان خوانی گاهنبار در نیایشگاه مرکز زرتشتیان برگزار شد.
در این آیین نخست نیایش همگانی انجام شد سپس در کنار سفره گاهنبار با چیدنی های سنتی، موبدکورش نیکنام با سرایش آفرینگان گاهنبار ودهمان به یاد فروهر درگذشتگان به ویژه زنده یاد آبتین ساسانفراین آیین را به جا آورد.
در آیین گاهنبار که جمعی از همکیشان شرکت داشتند با خوراکی های سنتی از باشندگان پذیرایی گردید.


Gâhanbâr Païteh Shahimgâh - Association d'Etude Mondiale du Zoroastrisme - septembre 2017