ترویج زبان فارسی و معرفی تاریخ و فرهنگ ایران به کودکان و نوجوانان،موضوع بسیارمهمّی است که- خصوصاً درخارج ازکشور- کمتر بدان توجه شده است.مازیارقویدل که سال ها ضمن سردبیری تارنمای«شاهنامه و ایران»،دربرنامه های تلویزیونیِ«دَمی باشاهنامه،همدَمی باشاهنامه»بضاعتِ فرهنگی خودرا درشناخت و شناساندن شاهنامه  نشان داده،اینک باانتشار داستان های شاهنامه برای کودکان و نوجوانان(درهیأت«کتاب آموزشی زبان فارسی/دری»)،خدمت دیگری به فرهنگ ایران نموده است.اين کتاب ها روایتی ساده و روان از داستان های شاهنامه است که باکاغذی نفیس،رنگ های دلنواز،بانقش و نگاره های هنرمندانه و هماهنگ باداستان های شاهنامه- منتشرشده اند.

دراین کتاب ها نوجوان، جوان و بزرگسال، از راه خواندن داستان های شاهنامه با چگونگی پيشرفت انسان از نخستين دوره های پيدايش تا دورهء کيومرس  و سپس، هوشنگ شاه، تهمورس شاه و جمشد شاه آشنا می شود.

افزون بر اینها،همراه با استادسخن،فردوسی توسی،نوجوان با هفت سین،

جشن نوروز و دیگرجشن هادر حوزهء گستردهء تمّدن ایرانی آگاهی بيشتری می یابَد

گفتنی است که دانش آموز/ خواننده در پايان هرداستان: 1. با واژه های تازه آشنا می شود،

2. جا افتادگی بخش هایی از داستان را پُر می کند،

 3. به پرسش هايی درباره داستان خوانده شده پاسخ می دهد و

4. یکی از نقش ها کتاب را که سياه و سپيد است، رنگ می کند.

با چنين روشی،دانش آموز نه تنها با روند نوين آموزشی آشنامی شود بلکه با انديشيدن در بارهء واژه ها و داستان ها، انديشيدن دربارهء پاسخی که می خواهد بدهد، وبا رنگ آمیزی های زیباوهماهنگ،چشم،گوش،زبان و انديشه را به کار می گيرد.نقّاش هنرمند،آقای مهران يوسفی،بانقش هاو نقاشی های دل انگیزبه غنای این کتاب ها   افزوده است

برای دریافت هر یک از این کتاب های آموزشی و پژوهشی بانشانی های زیر از سایت انجمن جهانی زرتشتیان پاریس تماس بگیرید:

     درخواست کتاب با ایمیل            درخواست کتاب از طریق فیسبوک