به مناسبت روز فروردين از ماه فروردين که روز ويژه پاسداری از جايگاه فروهر درگذشتگان است.

آيين آفرينگان خوانی بر مزار درگذشتگانی که در آرامگاه قديمی و جديد شهر پاريس در فرانسه است برگزار شد.

 در اين آيين سنگ مزار زرتشتيان پارسی که نزديک به دويست سال پيش تا کنون در آرامگاه "پق لَِشز" به خاک سپرده شده اند

 شستشو داده شد سپس آيين آفرينگان خوانی با سرايش اوستای موبد نيکنام برگزار شد که با پخش ميوه، لرک و پراکندن بوی عود وکندر همراه بود.