نشست آشنايي با جشنها و آيينهاي سنتي و زرتشتي با باشندگي موبد دكتر كورش نيكنام برگزار شد

نيکنام در بخش نخست سخنان خود به جشنهای ماهيانه و ساليانه ايرانيان که همگی در گاهشماری سنتی زرتشتيان آمده اشاره کرد و پس

از بيان فلسفه ي برگزاری هريک از جشنها، نگرش دينی زرتشتی را نيز در آنها يادآور شد. وي همچنين در اين برنامه كه در

 مركز فرهنگي زرتشتيان پاريس برپا بود، دربارهي نوروز، سده، مهرگان، تيرگان، اسپندگان، شب چله و ديگر جشنهايی که در يک سال

 خورشيدی، ايرانيان وبه ويژه زرتشتيان از آنها پاسداری کرده و همچنان در برپايی آن می کوشند، سخن گفت نيكنام در ادامهي سخنانش،

 به جشنهايی مانند سدره پوشی، گواهگيری و گاهنبارها اشاره كرد و افزود: زرتشتيان با نگرش دينی خود در برپايی آنها از

 سنتهای پيشينيان خود پاسداري ميكنند.

در اين نشست كه از ساعت ۱٥ تا ۱۸ براي زرتشتيان و ايرانيان ساكن فرانسه برگزار شده بود، نيكنام به گزينه های فلسفی و اخلاقی در

 پيام زرتشت اشاره كرد و بينش اشوزرتشت دربارهي اشا، دوگوهر همزاد، دين، خردگرايی، شادزيوی، مهربانی، خوشبختی، آزادی،

 نماز و نيايش، حقوق بشر، بهشت و دوزخ را بررسی کرد.