دانشگاه سوربن فرانسه برگزارشده بود با برنامه ريزی اين دانشگاه، دانشجويانی درمورد باورهای آيينی برخی از ملت ها که سرانجام به

 نماد ونگاره تبديل شده است با ارايه مقاله پژوهش در سميناری که به نام از باورها تا نگاره ها در سالن آمفی تاتر وسخنرانی کردند در

 اين سمينار نيلوفر نيکنام درباره جايگاه فروهراز آغاز پيدايش، نقش آن در فرهنگ زرتشتی و سپس شکل گيری آن در سنگ نگاره ها و

 مهرهای باستانی کشورمان پژوهش وسخنرانی کردند او دانشجوی سال دوم مقطع دکترا در رشته فلسفه واديان اين دانشگاه است

که در سخنان خود با توجه به برداشت نادرست برخی از خارجيان که فروهر را شکلی از اهورامزدا دانسته اند ياد آوری کرد که

 خداوند در فرهنگ زرتشتی نقش مادی ندارد و نمی تواند دارای شکل ونگاره ای باشد نيکنام به اهميت فروشی وفروهر در ادبيات اوستايی

به ويژه فروردين يشت اشاره کرد ودر پايان دليل گرايش کنونی ايرانيان به اين آرم را پاسداری وارج گذاشتن آنان به فرهنگ نياکان و

باورهای ارزشمند ايران باستان برشمرد.