افتخار ما به آن بی انتهاست.
ایران و فرهنگ ناب و افسانه ای و کهن آن
آتشکده ی آذرگشسب

آتشکده آذرگشسب (آذرگشنسب) (تخت سلیمان فعلی) در نزدیکی زنجان که آتشکده اصلی پارسیان بود و

 آتش مقدس از آنجا به آتشکده های دیگر برده میشد. آین آتشکده که در کنار برکه ای گوگردی بناشده علاوه بر

حصاری که در تصویر دیده میشود دارای بنایی زیرزمینی است که ممکن است ریشه ی میترایی

داشته باشد (مسول این بنا که دکترای باستانشناسی دارد و مرد باسواد و شریفی هم هست آنجارا محل خواب سربازان میدانست).

 به آنجا سفرکنید و فضای روحانی آنجارا درک کنید. خود انتخاب محل در میان هفت کوهستان (تصور میکنم این رقم باشد) جای بس مکاشفه دارد.