« آشورزتشت » آموزگار و فیلسوف ؛

 یا«  پیامبر » ؟...

 

آرمان بزرگ زرتشت : « ما خواستاریم از جمله کسانی باشیم که مردم را به سوی راستی و نیکی و جهان را به سوی پیشرفت وآبادانی ببریم.»

 

نظر خواهی ویژه سایت انجمن جهانی زرتشتیان -  پاریس - از اندیشمندان و صاحب نظران و همه دوستداران فرهنگ و تمدن ایران

 

روانشاد دکتر آبتین ساسانفر پژوهشگر تاریخ کهن ایران و مزدیسنااز مترجمان گاتاها سروده های زرتشت از زبان اوستایی و

 بنیانگذار انجمن جهانی زرتشتیان :

« زرتشت بیش از هرچیز یک دانشمند ؛ فیلسوف و حکیم است . اندک خرافات مذهبی در سراسر گاتاها به چشم نمی خورد و

از اوستا تنها چیزی که به زرتشت و

 دین زرتشتی  تعلق دارد همان گاتا هاست . »

دکتراردشیرخورشیدیان رییس انجمن موبدان تهران: «زرتشت » پیامبر است . وای بر ما که اجازه میدهیم در این مکان مقدس

که مال زرتشتی هاست بیایند و بگویند زرتشت پیامبرنبوده ؛ به هزار ویک دلیل میگویم زرتشت صددرصد پیامبر بوده است . »

زرتشت دکترین خود را بر پندارنیک ؛ گفتار نیک ؛ کردار نیک بنا نهاده است . او متوجه شده بود  که کل تکامل جهان بر اساس عمل و واکنش است بسیاری از

محققان آشوزرتشت را اندیشمند ؛ خردمند ؛ آموزگار و فیلسوف می دانند و اندیشمندان دیگری نیز هستند که او را پیامبرمی دانند . واقعیت چیست ؟

در این نظر خواهی نظر اندیشمندان و محققین را جویا می شویم . آقای دکتر خسرو خزاعی پژوهشگر آیین زرتشت در کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی زرتشت

در بروکسل و نویسنده کتاب « گات ها سروده های اهورائی زرتشت »

باور دارد : « این که عده ای میگویندزرتشت پیغمبر بوده از دیدگاه تاریخی و فلسفی این یک توهین است به زرتشت .» 

ایرج ادیب زاده .

برای شنیدن اینجا کلیک کنید