هدف از تشکيل انجمن جهانی زرتشتيان

مصاحبه سردبير پيک مهر با آقای دکتر آبتين ساسانفر

پيک مهر: فرزانه دکتر آبتين ساسانفر با درود به شما و با نوی گرامی که با پيک مهر نيز همکاری داريد،

 خواهشمندم برای همکيشان و کسانيکه به فرهنگ ايرانی علاقمند هستند و راجع بهانجمن زرتشتيان پرسش هايی دارند،

 با گفتگو درباره خوانندگان ما را بيشتر آگاه نماييد

 آبتين ساسانفر: جناب دکتر شهروينی به شما که ساليان دراز در

 راه گسترش آيين زرتشت کوشش می کنيد و در راه سربلندی هموندان قدم و قلم می زنيد آفرين می گويم ،

 هر پرسشی هست بفرماييد گفتگو می کنيم 

پيک مهر: در برپايی انجمن زرتشتيان چه انگيزه ای داشتيد و چه زمانی اين انديشه بوجود آمد؟

آبتين ساسانفر: انگيزه ها برای سامان دادن انجمن جهانی بسيارند. مهمترين آنها تشکيل يک مرکز فراگير است که

 زرتشتيان را با يکديگر در ارتباط قرار دهد ، نخست برای همياری به هموندان سپس برای گسترش و شناسايی آيين زرتشت.

 دراين مورد با همکيشان انجمنهای زرتشتيان در اروپا و آمريکا گفتگو کردم پس از آنکه همگان آنرا تاييد کردند از

 يازده انجمن در اروپا و استراليا و آمريکا و چند شخصيت منفرد برای نخستين نشست دعوت شد،

در نشست دوم پرسش و سپس در گردهمايی چهارم در پاريس تقريبا همه انجمنهای شناخته شده شرکت داشتند در 

مدت سه روز در باره هدفهای انجمن و يک سازمان موقت گفتگو شد. برای تنظيم اساسنامه قطعی قرار شد مدت سه

 تا چهار سال مهلت داده شود که با تمام زرتشتيان جهان از جمله پارسيان تماس بيشتر گرفته شود و با مشارکت

همگی يک اساسنامه برای انجمن و مرکز فراگير زرتشتيان تنظيم شود. در نشست چهارم که در پاريس تشکيل شد

 برای اداره انجمن چند نفر سرپرست انتخاب شدند آقايان دکتر جعفری ، دکتر مهرفر ، دکتر جهانيان ،

 دکتر انوشيروانی از آمريکا آقای دکتر فرهنگ مهر رايزن از آمريکا من و همسرم بنيانگزاران از فرانسه و آقای قويدل از سوئد

نشستهای تشکيلاتی هر سال يک بار در يکی از کشورها به ميزبانی انجمن زرتشتيان آن کشور تشکيل می شود و

 سر پرستان و کارگزاران ، نشستهای سازمانی دارند و برای انجام برنامه ها طبق ضوابط و تصميماتی که گرفته

 می شود اقدام می کنند . انگيزه اصلی که مورد علاقه هموندان است ايجاد يک مرکز فراگير جهانی است که زرتشتيان را

 با هم پيوند دهد تا بتوانند با کمک به يکديگر نيازهای فردی و اجتماعی خود را تا آنجا که ممکن است برآورند،

هيچ زرتشتی خود را دورافتاده، تک و تنها حس نکند و همگی سعی کنند در سرنوشت جامعه خويش و حفظ حقوق و

احترام هموندان مشارکت داشته باشند.

جامعه زرتشتيان با صلاحيت های اخلاقی، علمی و اقتصادی که دارد در صورت همبستگی و اتحاد می تواند نيروی

 بسياری داشته باشد و کليه هدفهای خود را اجرا کند. اين مرکزيت بزرگ و فراگير به هيچ شخص و فردی وابسته نيست،

 هيئت مديره يا سرپرستان از سوی زرتشتيان در گردهمايی های سازمانی برگزيده می شوند، به تعداد آنها با پيشرفت و

 گسترش انجمن افزوده خواهد. شد تمام تصميمات بر اساس رايزنی و رای اکثريت اخذ و اجرا می شود. درباره شناسايی

بيشتر و گسترش آيين زرتشت نقش انجمن جهانی بسيار مهم است.

 بايد همه زرتشتيان دارای وحدت کلمه باشند در گفتار و کردار و توضيح عقايد خود يا برخورد با مسايل آيينی و

 اجتماعی هماهنگی کنند و کوشش شود يک مرکز قابل احترام که از سوی خود آنها تشکيل شده تقويت شود و اين هماهنگی را به

وجود آورد، زرتشتی ها چون وارث يک فرهنگ عظيم کهنسال هستند به شيوه ها و روشهای اخلاقی ويژه ای خو گرفته اند

 که بايد آنچه اصيل و در ارتباط با آيين زرتشت است درست شناخته و روشن شود و اساس آموزش برای هموندان و فرزندان آنها باشد.

 همه زرتشتيان باور دارند که تنها کتابی که از زرتشت و تعليمات او وجود دارد گاتاها، يعنی سروده های اوست که در هفده هات يا

فصل بطور معجزه آسا دست نخورده و کامل پس از هزاران حادثه مخرب برای ما بجای مانده است.

چون در زمان ساسانيان مذهب ها و عقيده های مختلف در ايران رايج شده بود از اواسط زمان اشکانيان تصميم گرفته شد

کتاب مدونی برای آيين واحد ايرانيان فراهم گردد، که از اختلافات عقايد دين جلوگيری شود و در برابر آيين مسيحيت که روز به روز

 جامعه ايرانی را مورد هجوم و تعرض قرار می داد ايستادگی کند، به اين دليل همه عقايد و مذهبهای آريايی را که در

 ايران پس از تضعيف دين زرتشت رايج شده بودند در يک کتاب به نام اوستا گردآوری کردند

در آن کتاب که اوستای نوين نامی شود، ونديداد، يشتها و ساير بخشها وجود دارد که با آموزشهای عقلانی و فلسفی

 زرتشت مغايرت دارد و گاتاها تنها بخشی است که از زرتشت بجای مانده است. بديهی است ساير بخشهای اوستا نظير ونديداد،

 يشتها و غيره از لحاظ تاريخی و ادبی بسيار مهم هستند و جزو ميراث فرهنگ آريايی و مورد استفاده است.

در تاريخ ايران آزادی دينی جزء سنتها و اصول اجتماعی بود، ولی اين آزادی دينی با فعاليتهای ساير مذهبها که به

 آزادی اعتقاد نداشتند مورد تجاوز قرار گرفت. زمانی که اوستای نوين تدوين شد، شاپور دوم فرمان داد که از اين پس مذهب

 ايرانی بهدينی و کتاب آن اوستا است در نتيجه برای نخستين بار دين دولتی در ايران بوجود آمد در حالی که آموزشهای

 گاتاها غير از اين است، اساس و پايه آموزشهای گاتايی عبارت است از .آزاد انديشی ، پيروی از اصول خردگرايی و

شناختن نقش انسان و اثر و ارزش آن در خوشبختی و پيشرفت جامعه انسانی انديشه خواه دينی يا فلسفی باشد غير قابل کنترل است.

هرگز نمی توان انديشه کسی را تا زمانيکه ظاهر و آشکار نکند شناخت بنا براين نمی توان و نبايد آنرا تحت قيد و کنترل درآورد،

 امريست شخصی و مربوط به فرد فرد انسانها. آزادی انديشه به اين معنی است که اگر کسی انديشه يا دينی مخالف با ما

داشته باشد نبايد او را مجازات کرد، هرگز زرتشتی ها حتی هنگاميکه حکومتهای ايرانی زرتشتی دارای بزرگترين قدرت

 سياسی و ارتشی بودند کسی را به عنوان اينکه زرتشتی نيست مجازات نکردند، بنابراين هرکس بايد هردينی را که مايل است

انتخاب کند بدون اينکه بخواهند آنرا به ديگری تحميل نمايد.

تحميل دين و انديشه بزرگترين بی حرمتی به شخصيت و اصول قابل احترام انسانی است. آيين زرتشت مبتنی بر آزادی و

 گزينش آزاد است، در غير اين صورت انسان و جامعه انسانی هرگز به رشد و پيشرفت نمی رسد. رسايی و تکامل در امور

مادی و روانی جزء ذات آفرينش است و يکی ازصفات اهورا مزدا است، زرتشت در حدود سه هزار و هفتصد سال پيش ظهور

 کرده پيش از آن نيز مردم ايران دارای دين و تمدن بودند ولی تاريخ آفرينش برميگردد به ميليون ها سال گذشته در همين زمان

 کوتاه که ما تاريخ مستند و نوشته داريم در تمام زمينه ها دانش بشری رو به تکامل بوده و هر لحظه تغيير می کند و اين

 تغيير و تحول به سمت تکامل و رسايی می رود، پيشرفت و رسايی ميسر نيست مگر با کمک گرفتن از همه انديشه ها و

گفتگوی منطقی و عقلانی درباره آنها و سرانجام گزينش آزاد بهترين شيوه انديشيدن است. انديشه خود به خود قابل اجرا نيست

مگر آنکه به شکل قانون درآيد و به آن قدرت اجرايی داده شود. در آيين زرتشت نوشتن و تدوين قانون به عهده انسان واگذار شده،

 خدای زرتشت، اهورامزدا درباره خوردن، خوابيدن، پوشاک و نظافت و ساير مسائل جزيی هرگز قانونی نياورده است.

افراد انسانی در هر زمان بنا به پيشرفت امور اقتصادی و فرهنگی آنچه را لازم باشد به صورت قوانين جديد برای رفع

نيازمنديهای خود وضع و آنچه کهنه و غيرقابل اجراست نسخ می کنند. زرتشت فقط اصول کلی فلسفی و اخلاقی را

آموزش می دهند که آدمی بايد بکوشد خود را با آنها هماهنگ کند. آنها اصول و قوانين غيرقابل تغيير در جهان هستی است و

صفات اهورامزدا را نشان می دهند شماره آنها شش است. اشا، .وهومن، خشترا، آرمئيتی، هئوروتات، امرتات که در رأس

 آن سپنتا مئينيو قرار گرفته سپنتا مئينيو نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است که رقيب و دشمن انگره مئينيو يعنی اهريمن است.

اهورامزدا خدا و آفريننده يکتا رقيبی ندارد و چيزی جز نيکی، پاکی و راستی نيافريده، پليدی و تباهی را اهريمن می آفريند که

در نفس آدمی جای دارد و انسان است که اگر او را برگزيند بسوی فساد و تباهی می رود. زرتشت برای انسان در نظام

کائنات نقش اساسی قايل است زيرا به دو .جهان مادی و معنوی باور دارد و در دو جهان عنصر انسانی می تواند

عامل تغيير دهنده و گرداننده باشد .درباره نقش انسان در رسيدن به تکامل و موقعيت آن در کائنات بر اساس آموزشهای

زرتشت بارها گفتگو شده که اگر لازم باشد در موقع مناسب دوباره تکرار خواهد شد آموزش درست گاتاها يکی از انگيزه ها

 و هدفهای انجمن زرتشتيان است، بد آموزی که از برداشتهای ناروا و غلط مترجمين و مفسرين گاتاها بوجود آمده،

اين آيين را با مفاهيم غير معقول و نادرست و نيز ادبيات پهلوی مانند بندهش ، ارداويرافنامه و غيره آميخته است.

 به ويژه خارجی ها و خاورشناسان در تغييرات و توضيحات خود از آيين زرتشت بسيار بی دقت و سطحی فکر میکنند.

تنها منبع آنها نوشته های يونانی است، چون نويسندگان غربی خود را وارث تمدن يونان می دانند آن نوشته ها را دربست

قبول دارند و بيشتر آنها دارای انديشه های يک بعدی هستند.، به ويژه از لحاظ فلسفی هميشه خاستگاه انديشه های فلسفی

را يونان فرض می کنند. مثلا خيال می کنند هراکليت پدر منطق تحول پذيری و دياليکتيک است در حاليکه کاملترين فلسفه

درباره تغيير و تحول در کائنات از زرتشت است با تفاوت بسيار مهمی که ديگر فلاسفه از آن غافل بوده اند،

 زرتشت باور دارد که تمام پديده های هستی دچار تغيير و تحول هستند ولی اين تغيير و تحول دارای يک

سمت و جهت اساسی بسوی تکامل و رسايی است. يعنی اين تغييرات بدون هدف نيستند. فيلسوفانی که اصل تغيير وتحول را در

 کائنات پذيرفته اند راجع به مسير آن اظهاری نکرده اند ولی زرتشت در گاتاها آموزش می دهد، انسان بايد بکوشد

 زندگی فردی خود را بهتر. تازه تر، و رسا تر کند. فردای خود را بدست خود بسازد بنابراين انسان در اين تغيير و تحول

دخالت دارد و مسير زندگی را در جهت بهبودی و نوسازی می تواند معين کند، يعنی به سرنوشت و آينده خود مسلط باشد و

 نپندارد که سرنوشت و فردای او به دست قضا و قدر است. بايد بکوشد فردای خود را به دست خود بسازد. درباره نقش انسان

در زندگی فردی و اجتماعی سراسر گاتاها انباشته از نکات فلسفی و علمی است که بايد درست فهميده شود و اين يکی از انگيزه ها و

 وظايف انجمن جهانی است که بايد در فرصتهای بيشتر درباره آنها گفتگو شود.

پيک مهر: آيا انجمن جهانی زرتشتيان در پاريس با ديگر نهادهای جهانی زرتشتيان همکاری و هم انديشی دارد؟

آبتين ساسانفر: همانطور که گفته شد هدف انجمن جهانی زرتشتيان ايجاد يک تشکيلات مرکزی و گسترده برای همبستگی

 همه زرتشتيان است. تا کنون همه انجمنهای زرتشتيان که از سوی ايرانی ها تشکيل شده در اداره انجمن جهانی مشارکت دارند

ولی ارتباط با زرتشتيان هند يعنی پارسيان تابع شرايط ديگری است، نخست آنکه از لحاظ زبان و گفتگو مشکل عمده ای وجود دارد،

 آنها به زبان انگليسی صحبت می کنند و ايجاد ارتباط نزديک با زرتشتيان فارسی زبان آسان به نظر نمی رسد ديگر

 آنکه شرايط زندگی و محيط زيست آنها با زرتشتيان ايرانی کاملا متفاوت است. آنها در هندوستان دارای تمام آزاديها و

احترامات قانونی هستند، بزرگترين مردان ارتشی، سياسی و اقتصادی هندوستان از ميان پارسيان ايرانی نژاد برخاسته اند،

 هيچگونه قيد و بند و تهديد و تجاوری درباره آنها بعمل نيامده است ولی در ايران تا زمان ناصرالدين شاه، زرتشتيان جزيه می دادند،

 به مشاغل دولتی پذيرفته نمی شده اند و در نتيجه زندگی مذهبی و اقتصادی آنها دچار دشواريهای بسيار بوده است،

به هر روی پارسيان هندوستان مسايل و مشکلات اجتماعی ايرانيان را درست درک نمی کنند چون با آن مشکلات هرگز سر ،

 کار نداشته اند. پارسيان هندوستان دو دسته اند گروهی متعصب که حتی زرتشتيان ايرانی را در جمع خود نمی پذيرند و گروهی

 آزاد منش و روشنفکر که هيج قيد و شرطی برای همکاری و همزيستی با زرتشتيان ايران ندارند و جمعيت آنها سازمان جهانی

زرتشتيان که مرکز آن در لندن است، ديگری سازمان فزانا که يک فدراسيون WZO روز به روز رو به افزايش است.

 پارسيان هندوستان دو سازمان بزرگ جهانی دارند يکی .از انجمن های زرتشتيان در کشور آمريکا است که ازسوی پارسيان

 تشکيل شده انجمن جهانی زرتشتيان که فعلا مرکز آن در پاريس است با اين سازمانهای جهانی در ارتباط است که زمينه

همکاری مشترک و شايد پيوستن کامل به يکديگر فراهم شود. در نشست چهارم آقای سامی بتياوالا با علاقه بسيار شرکت کرد و

 به انجمن کمک نمود و پيشنهاد های سازنده داد، اين ارتباط دنبال خواهد شد تا به نتيجه WZO انجمن جهانی که در پاريس

 تشکيل شده بود مسئول قطعی برسد. در اين زمينه ها نياز به زمان هست که اگر مشکلات جزيی وجود دارد در نتيجه يک

 رابطه مداوم و متکی به حسن نيت بر طرف شود و يک وحدت و صميميت در ميان باورمندان. زرتشتی در هر کجای

جهان که هستند بوجود آيد انجمن زرتشتيان فعلا در محلی فعاليت دارد که در شهر پاريس فراهم شده. ساختمانی است دارای

 سالنهايی برای سخنرانی، نمايش، برگزاری نمايشگاههای هنری، کتابخانه و کلاسهای درس و سمينار، ضمنا نيايشگاهی برای

 انجام مراسم آيينی وجود دارد. بديهی است که محل اصلی انجمن جهانی در ايران خواهد بود و از هم اکنون در اين زمينه ميان

 گروهی از زرتشتيان گفتگو می شود. تا شرايط مناسب اين کار فراهم شود .همايشها و نشست های همگانی در کشورهای گوناگون

 بعمل می آيد در آمريکای شمالی، اروپا و شايد سال آينده در کشور هندوستان .

پيک مهر: آينده انجمن جهانی زرتشتيان را چگونه پيش بينی می کنيد؟

آبتين ساسانفر: انجمن جهانی زرتشتيان يک نياز بزرگ تاريخی و فرهنگی برای ملت ايران است. افرادی که در سازمان دادن

آن دخالت داشته اند با گذشت زمان يکی پس از ديگری در می گذرند ولی آيين و انديشه اخلاقی و فلسفی که بيش از

 سی و هفت قرن پايدار است ، سرانجام روزی سرچشمه همه اصلاحات و موجب سعادت و خوشبختی جامعه انسانی خواهد شد.

وجود انجمن به افراد بستگی ندارد همه باورمندان و بويژه جوانان و نسل های آينده در ادامه و اداره آن بايد مشارکت فعال داشته باشند.

تعداد زرتشتيان در جهان به دقت سرشماری نشده ولی سازمانهای تحقيقاتی در نتيجه مطالعات و آمارگيری اظهار نظر کرده اند

که در ايران بيش از ده ميليون نفر به آيين زرتشت و مکتب فکری گاتايی علاقمند هستند. اين علاقمندی تنها يک فعاليت دينی و 

مذهبی نيست خواهد بود. اين آيين از ديد و دسترس مردم ايران پنهان بوده در نتيجه بررسی ها و علاقه شديد مردم در صد سال

اخير بويژه در شرايط کنونی، اصول اين آيين روشنتر و آسانتر در دسترس بلکه يک توجه و علاقه فرهنگی و شناخت هويت

 ايرانی است، بنابراين انجمن جهانی زرتشتيان در آينده ای که دور نيست يعنی در حدود نيم قرن آينده مسلما دارای

 شکوفايی و گسترش بسيار همگان قرار گرفته و بدون تبليغات و فعاليت يک جنبش خودجوش برای آموزش آن بوجود آمده که

روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود، بنابراين مسلما انجمن جهانی زرتشتيان در سطح جهانی در آينده و بدست

نسلهای نو گسترش فراوان خواهد داشت.

پيک مهر: چگونه همکيشان و شيفتگان آيين زرتشت در جهان بايد به اين انجمن کمک برسانند؟

 آبتين ساسانفر: برای پيشبرد هدفهای انجمن باورمندان و همکيشان بايد امکانات فراوان ايجاد کنند اين امکانات عبارتست 

از  دادن پول و گذاشتن وقت، هرکس باندازه توان خود بايد از لحاظ مالی به صندوق انجمن کمک برساند و از لحاظ پيشبرد

کارها صرف وقت کند. هر کس در هر شرايطی باشد می تواند به اندازه پول يک قهوه در روز که مسلما چندين فنجان آن

را مصرف می کنند و چند لحظه يا ساعتی از وقت خود را وقف انجمن کند. درآمدهای انجمن جهانی بايد بطور کلی از سوی

 انجمن های محلی زرتشتيان و افراد علاقمند تامين می گردد. در نشست چهارم در يک جلسه بيش از يکصد و چهل هزار دلار

 تعهد پرداخت شد و طبق برنامه قرار شد تا آخر امسال مبلغ قابل ملاحظه ای برای صندوق مرکزی گردآوری شود.

منابع درآمد عبارتند از:
وروديه، شهريه، دهش، درآمدهای فعاليتهای هنری، مشارکت در جشن ها و سخنرانی ها، از همه مهمتر آنست که هر

 زرتشتی و باورمند به اين آيين بايد درزمان زندگی خود در وصيت نامه اش بخشی از ماترک و اموال خود را به

 انجمن جهانی اختصاص دهد همانطور که گفته شد سازمان مالی انجمن در مدتی که از يکی دو سال بيشتر نخواهد بود

با افراد سرشناس تکميل می شود و برای عموم هموندان نام و نشان اعضای هيئت امنای مالی و مقررات آن اعلام خواهد شد

 که هر کس بنا به ميل و و ظيفه خود به کمکهای مالی اقدام کند و در وصيت نامه ميزان و مقدار دهش و اختصاص آنها بر

 حسب نيت وصيت کننده قيد شود و مجريان وصيت نامه که مورد اعتماد و اعتقاد مردم هستند جوابگوباشند

کمک به انجمن جهانی با کمک به انجمنهای محلی کاملا هماهنگی دارد زيرا انجمنهای محلی هر کدام بايد به

انجمن کمک کنند و حق عضويت بپردازند چون انجمنها اعضای اصلی انجمن جهانی

هستند بنابراين طبق اساسنامه بايد انجمن ويا افراد زرتشتی که هنوز انجمنی ندارند مستقيما به انجمن جهانی کمک کنند.

 پرداخت وجه نقد صرف وقت برای انجام کارهای انجمن دهش و تنظيم وصيت نامه به نفع انجمن و ساير راه حلهای ممکن

 می تواند کمک به پيشبرد هدفهای انجمن باشد .

پيک مهر: چه پيامی برای همکيشان و باورمندان به آيين زرتشت در جهان داريد؟

آبتين ساسانفر: ارزش شخصيت هر انسان برابر با ارزش هدف، آرزو و کارهای اوست. آنکس که خواهان خوشبختی، سعادت و

 آزادی مردم است طبعا مورد احترام ديگران است، زيرا آرزوی .با آرزوی اکثر مردمان جهان يکسان است اين آرزوها و

هدفهای بزرگ انسانی پايه آموزشهای زرتشت است پيام من اين است که از روی تعصب و بدون آگاهی نبايد داوری کرد.

 بايد اصول آيين زرتشت را درست بشناسيم و مقايسه کنيم با ديدی روشن، بدون تعصب می توانيم داوری کنيم که راه و رسم

خرد گرايی و قضاوت بر اساس منطق عقلی و علمی بهتر از پيروی از روشهای بی پايه و تعصب آميز است. زرتشت آموزش

می دهد که بايد منصف باشيم ، به هرکس حق آزادی بيان و انديشه بدهيم خوب را از بد با معيارها و مقياس های درست باز شناسيم

و خوب را بر گزينيم و با بديها و پليدی ها بجنگيم. تنها جنگ و ستيزی که در آيين زرتشت مجاز است نبرد با اهريمن و

 تمام نماد های اهريمنی است، نمادها و مظاهر اهريمنی بسيارند مهمترين آنها نادانی و فقر است يک انسان زرتشتی در آگاه شدن

 خود و ديگران می کوشد، نبايد در کنار يک زرتشتی شخصی نادان و نيازمند وجود داشته باشد البته اين هدف است.

 يک هدف بزرگ انسانی که بايد با جهل و فقر روحی و مادی مبارزه کرد بنابراين پيام من اين است که آموزشهای

 زرتشت را آنچه برابر با گاتاها است و ميراث فرهنگی و تاريخی ماست پيشه خود سازيم در پيشرفت آن بکوشيم و همانطور

که گفته شد بکوشيم فردای خود را بهتر از امروز و جهان را تازه تر و بارور کنيم، جهان زرتشت، جهان شادی، سازندگی،

 صلح و خوشبختی است، بکوشيم آن جهان را که آرزوی همگان است با هم بسازيم و برقرار کنيم 

انديشه نهايی پيک مهر پس از پايان مصاحبه بالا

 با سپاس از فرزانه فر هيخته دکتر ساسانفر که به پرسشهای ما پاسخ دادند. 

۱ انديشه می دهم خوانندگان گرامی و ارجمند، درخواست ما اين است که اين مصاحبه را با دقت بررسی فرماييد، زيرا نکته های اساسی و پايه ای

برای گسترش دين بهی زرتشتی در جهان در آن نهفته است ­.

۲ ما زرتشتيان و همه شيفتگان آيين زرتشت در جهان بايد هر کدام با توان و امکانات خود به اين نهاد ياری

برسانيم تا جهش و دوام و استواری دين بهی زرتشتيان در جهان تضمين شود ­.